Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản: Púng Giắt 2 - Mường Mươn, Mường Chà, Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TRƯỜNG MN SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN Tháng 10/ 2021

Chi bộ trường MN số 2 Mường Mươn hiện có 16 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trong trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Xã Mường Mươn, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, Ban chi ủy chi bộ trường MN số 2 Mường Mươn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, các đoàn thể: Công Đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hàng năm, Ban chi ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu; đồng thời chi bộ làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Chi uỷ trực tiếp tổ chức gặp mặt quần chúng để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, kể cả việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, giải thích, kịp thời giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, sự nghiệp chung của Ngành, từ đó đề ra các bước đi, cách làm thích hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới. Chi bộ luôn chỉ đạo các luôn thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng thực hiện nghiêm túc Quy định 57, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn  chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong toàn chi bộ đã cử 10 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 8/10 đảng viên mới so với Nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó 8 đ/c là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới do Trung tâm chính trị triệu tập và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 4 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên mới cho 1 đồng chí. Trong số các đảng viên mới được kết nạp, có 8/8 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, độ tuổi trung bình là 31 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 27 tuổi, cao nhất là 36 tuổi.

Với kế hoạch và phương pháp làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng ch

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Xã Mường Mươn, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, Ban chi ủy chi bộ trường MN số 2 Mường Mươn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, các đoàn thể: Công Đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hàng năm, Ban chi ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu xem xét công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu; đồng thời chi bộ làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Chi uỷ trực tiếp tổ chức gặp mặt quần chúng để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, kể cả việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, giải thích, kịp thời giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, sự nghiệp chung của Ngành, từ đó đề ra các bước đi, cách làm thích hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới. Chi bộ luôn chỉ đạo các luôn thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng thực hiện nghiêm túc Quy định 57, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn  chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong toàn chi bộ đã cử 10 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 8/10 đảng viên mới so với Nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó 8 đ/c là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới do Trung tâm chính trị triệu tập và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 4 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên mới cho 1 đồng chí. Trong số các đảng viên mới được kết nạp, có 8/8 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, độ tuổi trung bình là 31 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 27 tuổi, cao nhất là 36 tuổi.

Với kế hoạch và phương pháp làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47 về những điều Đảng viên không được làm, được chi bộ tin tưởng giao đảm nhiệm hầu hết các công việc, cương vị chủ chốt trong các tổ chuyên môn. Trong số các đảng viên mới kết nạp, 01 đồng chí được bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Chi bộ luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Một số hình ảnh kết nạp đảng viên:

 

                                                                                

    


Tác giả: Phương Thảo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết